کد مطلب: ۲۶۵۰
تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۱

نگاهی به کارنامه‌ی فرهنگی دکتر ضیاء موحد

تحصیلات
۱.دکترای فلسفه از یونیورسیتی کالج لندن۱۳۶۰، عنوان پایان نامه: مفهوم فرگه از اندیشه (Gedanke)؛ به راهنمایی استاد دبلیو. اچ. هارت.
۲.کار‌شناسی ارشد فیزیک از دانشگاه تهران ۱۳۴۸، عنوان پایان نامه: احتمال تشعشعات الکترومعناطیسی هسته در میدان کوانتایی. به راهنمایی دکتر هوشنگ روحانی‌نژاد.
۳.کار‌شناسی فیزیک از دانشگا ه تهران، ۱۳۴۳.


مسئولیت‌ها

• مدیر گروه منطق، مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران، از مهر ۱۳۷۱.
• عضو کمیته‌ی گزینش استاد مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران از مرداد ۱۳۷۲.
•عضو کمیته‌ی ترفیعات مؤسسه‌ی‌ پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران، ازخرداد ۱۳۸۲.
•عضو کمیسیون دائمی مؤسسه‌ی‌ پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران، از ۱۳۸۱.
•عضو هیئت امنای مؤسسه‌ی‌ پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران، از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹.
•رئیس انجمن منطق ایران، از تیر ۱۳۸۹.
•مدیر کمیته‌ی علمی فلسفه‌ی زبان و منطقِ انجمن زبان‌شناسی ایران، از خرداد ۱۳۸۱.
•مسئول کمیته‌ی علمی فلسفه‌ی زبان و منطق صوری انجمن زبان‌شناسی ایران خرداد ۱۳۸۱.
•معاون پژوهشی انجمن حکمت و فلسفه‌ی ایران، از دی ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰.

جوایز
• جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، برای تأ لیف کتاب منطق موجهات، ۱۳۸۲.
•جایزه تقدیری کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، مجموعه‌ی شعر مشتی نور سرد، ۱۳۸۱.
•استاد نمونه‌ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۵-۱۳۷۶.
•جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، برای ترجمه‌ی کتاب نظریه‌ی ادبیات اثر رنه ولک و اوستین وارن، ۱۳۷۴.
•جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، برای تألیف کتاب درآمدی به منطق جدید، ۱۳۶۹.

زمینه‌های پژوهش
۱.   منطق و فلسفه
۲. ادبیات

فلسفه و منطق
کتاب‌ها

• مهارت‌های منطق جدید، به همکاری زینب برخورداری، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۸.
• از ارسطو تا گودل، مقاله‌های فلسفی ـ منطقی، انتشارات هرمِس، تهران، ۱۳۸۲.
• منطق موجهات، انتشارات هرمِس، تهران، ۱۳۸۱.
• واژگان توصیفی منطق، (انگلیسی به فارسی) پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۴.
• درآمدی به منطق جدید، انتشارات علمی، تهران، چ اول ۱۳۶۸، چ پنجم ۱۳۸۳.
ویرایش

•مجموعه مقالات سمینار کانت، مطالعات انتقادی در فلسفه کانت، تهران ۲۸ تا ۳۰ آذر ۱۳۸۳، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ۱۳۸۶.
• آشنایی با منطق ریاضی، هربرت اندرتون، ترجمه‌ی غلامرضا خسروشاهی و همکاران، مرکز نشر دانشگاهی.
• قلمرو مرزهای منطق صوری، ریچارد جفری ترجمه‌ی پرویز پیر، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۶.
مقاله‌های فارسی (تالیف)

. «دو گونه استدلال غزالی در رد ضرورت علّیت»، جاویدان خرد، فصلنامه تخصصی حکمت و فلسفه، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۸، سال ششم، شماره ۳، صص ۱۲۵-۱۳۵.
. « فلسفه تحلیلی و سنت سینوی»، ویژه‌نامه پاسداشت حکیم، هزاره‌ها، ویژه‌نامه، ۳۱ مرداد و ۱ شهریور ۱۳۸۶.
. «دغدغه‌های فلسفی در مهر هفتم»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، خرداد ۱۳۸۴، سال هشتم، شماره ۸.
• «پارادوکس‌ها»، سیک نو، نشریه‌ی ادبی و هنری، تهران، ۱۳۸۱، سال اول، شماره ۳، صص ۱۲ ـ ۱۵.
. «به یاد کواین»، کتاب ماه، ادبیات و فلسفه، انتشارات خانه کتاب، تهران، ۱۳۷۹، شماره ۳۹، صص. ۲۰ـ۲۱.
. «منطق موجهات»، کتاب ماه، ادبیات و فلسفه، انتشارات خانه‌ی کتاب، تهران، ۱۳۷۹، شماره ۳۹، صص. ۱۲ ـ۱۶.
. «تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید»، نامه مفید، فصلنامه‌ی تخصصی دانشگاه مفید، قم، ۱۳۷۶، سال سوم، شماره‌ی دوم، صص. ۶۹ ـ ۸۰.
. «شرطی‌های خلاف واقع و قانونهای علمی»، فصلنامه‌ی پژوهشی دانشگاه امام صادق، تهران، ۱۳۷۴، سال اول، شماره‌ی دوم، صص. ۲۱ ـ ۳۰.
•«گوتلوب فرگه و تحلیل منطقی زبان»، ارغنون، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۴، سال دوم، شماره‌ی ۷ و ۸، صص. ۶۹ ـ ۸۴.
.«ارسطو و منطق جمله‌ها: تاریخ یک اشتباه»، ارغنون، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۳، سال اول، شماره‌ی اول، صص. ۳ ـ ۲۰.
.«نظریه‌ی قیاس‌های شرطی ابن سینا»، معارف، ۱۳۷۲، دوره‌ی دهم، شماره‌ی ۱، صص. ۳ ـ ۲۰.
•«نقد فرگه از فلسفه‌ی حساب هوسرل»، فرهنگ (ویژه‌ی پدیدار‌شناسی)، پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات فرهنگی (مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی)، تهران، ۱۳۷۱، کتاب یازدهم، صص. ۱ ـ ۱۰.
•«عـصر جدید منطـق»، نشر ریاضی، مـرکز نشـر دانشـگاهی، تهـران، ۱۳۷۰، سـال چـهارم، شـماره‌ی ۱ و ۲، صـص. ۵۵ ـ ۵۸.
•«سهم ما از منطق ریاضی»، نشر ریاضی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۷، سال اول، شماره‌ی اول، صص. ۵۹ ـ۶۵.
•«مفهوم صورت در منطق جدید»، فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات فرهنگی (مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی)، تهران، کتاب اول، ۱۳۶۶، صص. ۱۳۷ ـ۱۵۰.
•«شکل منطقی و ژرف ساخت»، مجله‌ی زبان‌شناسی، مرکز نشر دانشـگاهی، تهـران، ۱۳۶۴، سـال دوم، شـماره‌ی دوم، صـص. ۳ ـ ۱۸.
•«بـرهان‌هـای زبان بنـیاد»، مجله‌ی زبان‌شناسی، مـرکز نشـر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۳، سال اول، شماره‌ی دوم، صص. ۱۳ ـ ۱۹.
•«ای. جی. ایر و فلسفه‌ی قرن بیستم»، نقد آگاه، انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۶۳، صص. ۹ ـ۱۹.
•«نقدی بر منطق صوری خوانساری»، الفبا، مؤسسه انتشارات امیرکبیر ۱۳۵۳، صص ۲۰۳-۲۱۲.

مقاله‌های انگلیسی

     «Sohrewardi on Syllogism»، Sophia Perennis، The Journal of Sapiential Wisdom and Philosophy، The Iranian Institute of Philosophy with the collaboration of The Iranian Philosophical Society، ۲۰۱۱.
     «De re and De dicto Modality in Islamic traditional Logic»، Sophia Perennis، The Journal of Sapiential Wisdom and Philosophy، The Iranian Institute of Philosophy with the collaboration of The Iranian Philosophical Society، Vol. ۲، Number ۲، spring ۲۰۱۰، pp ۵-۱۴.
•     «Existence and Existential Judgment»، Essays in the Memory of Youssef Aliabadi، Edited by Gholamreza Avani & Shapour Etemad، The Iranian Institute of Philosophy، ۲۰۰۵.
•     «Ibn-Sina on de re and de dicto Modality»، Presented at The Aristotle: A Bridge between East and West seminar، ۲۸-۲۹ April، ۲۰۰۴، Penteion University، Greece.
•     «Ibn- Sina «s anticipation of the formulas of Buridan and Barcan»، Logic in Tehran، Lecture Notes in Logic، Edited by Ali Enayat، Iraj Kalantari، and Mojtaba Moniri، Association for Symbolic Logic، ۲۰۰۳.
•     «Quantified Modal Logic and Ibn-Sina»، Presented at The Workshop and Conference on Logic، Algebra and Arithmetic، ۱۸-۲۲ Oct.، ۲۰۰۳، IPM، Tehran، Iran.
•     «Frege» s Notion of Thought and its Impact on Formal Theories of Mathematics»، Presented at The First Seminar on Philosophy of Mathematics in Iran، ۱۷ Oct.، ۲۰۰۱، Shahid Beheshti Univ، Tehran، Iran. Printed in: Proceedings of the First Seminar on Philosophy of Mathematics in Iran، Shahid Beheshti University، ۲۰۰۳. pp. ۱۱۷-۱۲۷.
•     «Avicenna «s Theory of the Conditional Syllogism Re-examined»، presented at the Seminar on Logic and Philosophy of Science، ۲۶-۲۷ August، ۱۹۹۱، Oslo University، Norway. Printed in Sophia Perennis، The Journal of Sapiential Wisdom and Philosophy، The Iranian Institute of Philosophy with the collaboration of The Iranian Philosophical Society، ۲۰۰۹.


 Works in progress                        

•     «Frege» s view on Kant «s Philosophy of Mathematics before and after Russell» s Paradox».
•     «Ibn-Sina and predicate abstract».
•     «Suhravardi on Conversion».

مقاله‌ها / ترجمه
•یان زیگمونت. «منطق لهستان»، پل فیروزه، دفتر پژوهشهای فرهنگی، سال چهارم، شماره ۱۳، پاییز ۱۳۸۳.
•پاول بنا سراف. «صدق ریاضی»، نشر ریاضی، مرکز نشر دانشگاهی، تهـران۱۳۷۷، سال دهـم، شـماره‌ی اول، صص. ۳۳ ـ۴۰.
•برتراندراسل. «نامه‌ی ۲۲ نوامبر راسل به ون هی جنورت درباره‌ی فرگه»، ارغنون، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۴، سال دوم، شماره‌ی ۷ و ۸. ص. ۸۵.
•کورت گودل. «مسئله‌ی ‌پیوستار کانتور چیست؟»، نشر ریاضی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۸، سال دوم، شماره‌ی اول، صص. ۴۶ ـ ۵۴.


برگزاری کنفرانس‌ها

•مدیر سمینار منطق و فلسفه منطق، سنتی و جدید:
Logic and Philosophical Logic، Traditional and Modern، The Iranian Institute of Philosophy with the collaboration of The Iranian Philosophical Society، Nov، ۲۰۱۰.
•مدیر سمینار بین المللی کانت، مطالعات انتقادی در فلسفه کانت:
Kant» s seminar: Critical studies of Kant» s philosophy، The Iranian Institute of Philosophy with the collaboration of The Iranian Philosophical Society، Dec ۲۰۰۴، ۱۸-۲۰.
•مدیر همایش فلسفه ریاضی، انجمن حکمت و فلسفه ایران، اسفند ۱۳۸۴
•عضو کمیته‌ی علمی نخستین سمینار فلسفه‌ی ریاضی، گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، مهرماه ۱۳۸۰.
•عضو کمیته‌ی علمی کارگاه بین المللی تابستانی منطق و ریاضی، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، تهران، ۱۳۷۱
•عضو کمیته‌ی علمی نخستین کنگره‌ی بین المللی منطق در ایران، با همکاری انجمن حکمت و فلسفه و مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، تهران، اردیبهشت ۱۳۶۹.


ارائه‌ی مقاله در کنفرانس‌ها (ناتمام)

•«اندیشه در فلسفه‌ی فرگه و پوپر»، سمینار تأثیر پوپر در تفکر قرن بیستم، مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران و مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها با همکاری بخش فرهنگی سفارت اتریش در ایران، ۱۳۸۱.
•«شیء هنری از دیدگاه ویتکنشتاین»، انجمن پویش خرد رشت، کانون فیلم رشت، شهریور ۱۳۸۱.
•     «Ibn-Sina on de re and de dicto Modality»، presented at The Aristotle: A Bridge between East and West seminar، ۲۸-۲۹ April، ۲۰۰۴، Penteion University، Greece.
•     «Ibn- Sina «s anticipation of the formulas of Buridan and Barcan»، presented at Workshop and Conference on Logic، Algebra، and Arithmetic، Tehran، ۲۰۰۳.
•     «Avicenna» s Theory of the Conditional Syllogism Re-examined»، presented at The Seminar on Logic and Philosophy of Science، ۲۶-۲۷ August، ۱۹۹۱، Oslo University، Norway.
•     «Frege «s Notion of Thought and its Impact on Formal Theories of Mathematics»، presented at The First Seminar on Philosophy of Mathematics in Iran، ۱۷ Oct.، ۲۰۰۱، Shahid Beheshti Univercity، Tehran، Iran.
فعالیت‌های دیگر

•تدریس: منطق ریاضی، فلسفه‌ی منطق، منطق موجهات، فلسفه‌ی زبان، فلسفه‌ی تحلیلی.
•راهنمایی پایان‌نامه‌های دکتری و کار‌شناسی ارشد فلسفه و منطق.
•سردبیر دو دوره مجله‌ی فرهنگ، ویژه‌ی پدیدار‌شناسی.
•داور چندین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی در رشته‌های فلسفه، نقد ادبی، شعر.
•عضو هیأت تحریریه مجله‌ی فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
•عضو هیأت تحریریه مجله‌ی آگاهی رسانی، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران.
•عضو هیأت تحریریه مجله‌ی نامه حکمت، دانشگاه امام صادق (ع).
•عضو هیأت تحریریه ارغنون، شماره‌ی ۷ و ۸، فلسفه‌ی تحلیلی.
ادبیات
کتاب‌ها

۱. دفترهای شعر
 
•آوازهای آبی، انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۹۰.
•نردبان اندر بیابان، انتشارات نیلوفر، تهران، ۱۳۸۵.
•مشتی نور سرد، انتشارات نیلوفر، تهران،. ۱۳۸۰.    
•غرابهای سفید، انتشارات نیلوفر، تهران، ۱۳۶۹.
•بر آبهای مرده‌ی مروارید، نشر آگاه، تهران،. ۱۳۵۴.

۲.  پژوهش‌های ادبی
 
•دیروز و امروز شعر فارسی، هرمس، تهران، ۱۳۸۹.
•البته واضح و مبرهن است که...، رساله‌ای در مقاله نویسی، انتشارات نیلوفر، تهران، ۱۳۸۷.
•تاریخ شفاهی ادبیات معاصر، گفتگو: اردوان امیری‌نژاد، نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۷.
•شعر و شناخت، مجموعه‌ی مقاله‌های ادبی، انتشارات مروارید، تهران، ۱۳۷۷.
•سعدی، طرح نو، تهران، ۱۳۷۲.


۳. ترجمه به فارسی

•منتقدان فرهنگ، از ماتیو آرنولد تا لزلی جانسون، طرح نو، تهران، ۱۳۷۸.
•نظریه‌ی ادبیات، رنه وِلِک و استین وارِن، (با همکاری پرویز مهاجر)، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۳.


مقاله‌ها

•«موسیقی غزل سعدی»، کتاب ماه ادبیات، ۱۳۹۰، ش ۴۸، ۱۶۲.
•«نقد ادبی در ارتباط با نظریه وحدت بی‌قانون دونالد دیویدسون»، دیروز و امروز شعر فارسی، ضیاء موحد، هرمس، تهران، ۱۳۸۹، صص ۴۱-۵۴.
•«توضیح واضحات»، دیروز و امروز شعر فارسی، هرمس، تهران، ۱۳۸۹، صص ۹۹-۱۰۳.
•«نیما و هدایت، پیشگامان شعر و داستان»، دیروز و امروز شعر فارسی، هرمس، تهران، ۱۳۸۹، صص۱۱۷-۱۲۳.
•«گویند که «امید» و چه نومید»، دیروز و امروز شعر فارسی، هرمس، تهران، ۱۳۸۹، صص ۱۲۸-۱۹۱.
•«حقوقی: یک عمر شاعری»، زنده رود، ۱۳۸۸، شماره ۴۹، بهار و تابستان، صص ۸۷-۱۰۰.
•«آیا حافظ وجود داشته است؟»، ضمیمه روزنامه اعتماد، ۱۳۸۷ بیست و ششم بهمن، صص ۱ و ۱۳.
•«فراز و فرود فروغ»، شهروند امروز، سی‌ام دی ۱۳۸۶، سا ل دوم، شماره ۳۴ (شماره پیاپی۶۵)، ص ۹۶.
•«او سبز بود و گرم که افتاد»، روزنامه اعتماد ملی، ویژه نامه قیصر امین‌پور، هفدهم آبان ۱۳۸۶، شماره ۵۰۴، ص ۹.
•«استعاره، نظریه علّی دیویدسون»، زبان و ذهن، ۱۳۸۵، سال اول، ش اول، صص ۲۳-۲۸
•«از پشت شیشه‌ها به خیابان، بازخوانی دو شعر از شاملو و نرودا»، روزنامه شرق، بیست و یکم مرداد ۱۳۸۵، ص ۱۹.
•«انتخاب یا ضرورت»، ادب نامه شرق (ضمیمه روزنامه شرق)، ششم تیر ۱۳۸۵، شماره ۱۱، صص ۲-۳.
•«منوچهر آتشی؛ زورق شگرف»، روزنامه اعتماد ملی، دهم بهمن ۱۳۸۴، ص ۱۱.
•«کدام نسخه، کدام شعر، کدام شاعر؟»، ادب نامه شرق (ضمیمه روزنامه شرق)، هجده آبان ۱۳۸۴، شماره ۴، صص ۲-۳.
•«شعر زیبای ویرانی»، گوهران، ش ۴، ویژه نامه م. آزاد، ۱۳۸۳، صص ۵۹-۶۴.
•«چرا شعر»، الآداب، مجله‌ ثقافیه عربیه، با عنوان «لماذا شعر» ترجمه‌ی موسی اسوار، بیروت، ۱۳۸۳، صص. ۹۱ ـ ۹۳.
•«تأملی بر شعر سیمین بهبهانی»، کارنامه، ۱۳۸۱، شماره‌ی ۳۰، صص. ۳۶ ـ ۳۸.
•«تأملی در هملت شاملو»، نامه کانون نویسندگان ایران (۲)، ویژه احمد شاملو، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۱، صص ۲۸۵-۲۹۶.
•«عناصر ملموس دیوار» (بحثی در باب شعر «دیوار» شاملو)، چلچراغ، ۱۳۸۱، سال اول، شماره‌ی ۹، ص. ۱۴.
•«سیمین بهبهانی در شعر معاصر»، کارنامه، شهریور ۱۳۸۱، ش ۳۰، صص ۳۶-۳۸.
•«تأملی بر هاملت شاملو، بودن یا نبودن»، همشهری ماه، ۱۳۸۰، سال اول، شماره‌ی ۱۱، صص. ۳۴ ـ ۳۵.
•«جادوی شعر گذشتگان»، کتـاب مـاه، ادبیـات و فلسفـه، بـه سـردبیـری عـلی اصغـر محـمدخانی، ۱۳۸۰، شماره‌ی ۴۴، صص. ۱۴ ـ ۱۷.
•«سهم فلسفه‌ی معاصر در نقد ادبی»، کتـاب مـاه، ادبیـات و فلسفـه، بـه سـردبیـری عـلی اصغـر محـمدخانی، ۱۳۸۰، شماره‌ی ۵۱/۵۰، صص. ۲۰ ـ ۲۷.
•«عقاب مغرور و هیولای بیت اللحم»، روزنامه همشهری، هشتم مهر ۱۳۸۰، سال نهم، شماره ۲۵۱۹، ص ۱۴.
•«شعری رشک انگیز»، روزنامه خرداد، پنجم مهر ۱۳۷۸، ص ۱۲.
•«شعر سیاسی»، در کتاب شعر و شناخت؛ ضیاء موحد، مجموعه‌ی مقاله‌های ادبی، انتشارات مروارید، تهران، ۱۳۷۷، صص ۸۵-۱۰۰
•«فرا‌تر از تسامح»، کیان، ۱۳۷۷، سال هشتم، شماره‌ی ۴۵، صص. ۵۸ ـ ۶۱.
•«نقش اخوان در تثبیت شعر نیمایی»، شعر و شناخت؛ ضیاء موحد، مجموعه‌ی مقاله‌های ادبی، انتشارات مروارید، تهران، ۱۳۷۷، صص ۱۱۵- ۱۲۶
•«نوع و فرد در ادبیات و منطق: از افلاطون تا بِکِت»، کارنامه، ۱۳۷۷، سال اول، شماره‌ی اول، صص. ۱۰ ـ ۱۶.
•«سیلویا پلات»، دنیای سخن، (تجدید چاپ با افزوده‌ها در شعر و شناخت)، ۱۳۷۷.
•«فروغ فرخزاد در رفتار با تصاویر»، فروغ فرخزاد و سینما، به سردبیری غلام حیدری، نشر علمی، ۱۳۷۷.
•«رباعی»، ‌ دانشنامه‌ی ادب فارسی، واژگان ادبی، به سردبیری حسن انوشه، ۱۳۷۶، صص. ۶۲۲ ـ ۶۲۴.
•«رباعی و رباعی سرایان»، نامه شهیدی (به اهتمام علی اصغر محمد خانی)، تهران، طرح نو، ۱۳۷۴، صص ۵۳۷-۵۴۸.
•«از تقلید تا خلق، بحثی در سبک حافظ»، کیهان فرهنگی، تیرماه ۱۳۶۸، صص. ۲۶ ـ ۲۹.
•«امیلی دیکنسون»، کتاب سخن، به سردبیری صفدر تقی‌زاده (تجدید چاپ با افزوده‌ها در شعر و شناخت)، ۱۳۶۶.
•«صدق در شعر»، نامه‌ی مفید، ۱۳۶۶، شماره‌ی ۹.
•«پیشنهادهایی در ترجمه‌ی نوشته‌های علمی و تحقیقی»، اطلاع رسانی، نشریه‌ی فنی مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۳، دوره‌ی هشتم، شماره‌ی دوم، صص. ۳۱ ـ‌۴۶.
•«در باب تصویر»، کتاب امروز، انتشارات فرانکلین، ۱۳۵۰، شماره‌ی اول.
•«از دو دریچه به بیرون» (پژوهش تطبیقی در شعر احمدرضا احمدی و طاهره صفارزاده)، رودکی، ۱۳۵۰.
•«اخوان، شاعر حالت‌ها»، دفترهای زمانه، به سردبیری سیروس طاهباز، ۱۳۴۷.

ارائه‌ی مقاله در کنفرانس‌ها (ناتمام)
•«معنا‌شناسی و دلالت‌شناسی» همایش معنی‌شناسی و کاربرد‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۳.
•«مولانا و سماع غزل»، همایش علمی ـ دانشجوییِ آموزه‌های مولانا برای انسان معاصر، بهمن ۱۳۸۲.
•«پیشگامان شعر و ادب امروز»، جشنواره‌ی شعر و داستان دانشجویان علوم پزشگی سراسر کشور، دانشگاه علوم پزشگی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، ۱۳۸۲.
•«نقدی بر نقد پست مدرنیستی از شعر»، انجمن شاعران ایران، دفتر شعر جوان، ۱۳۸۲.

گفت‌وگو

•«فضیلت یأس»، گفتگو با ضیاء موحد درباره وضعیت نویسندگان و روشنفکران بعد از کودتای ۲۸ مرداد، تجربه، شماره ۷۸، مرداد ۱۳۹۰، صص ۲۳-۲۵
•«شعر دهه هفتاد ایران و نگاهی به شعر جهان در گفتگو با دکتر موحد»، زنده رود، فصلنامه فرهنگ، ادب و تاریخ، زمستان ۱۳۸۱ و بهار ۱۳۸۲، شماره ۲۵ و ۲۶، صص ۵۹-۹۵.
•«طـبیعـت و شعر»، ‌طبیعت و شعر در گفت‌و‌گو با شاعران، بـه تـدوین مهـری شـاه حـسینی، کـتاب مـهنـاز، ۱۳۸۰، صص. ۲۴۹ ـ ۲۵۴.
•«در مصراعی کوتاه به بلندای ابدیت» (گفت‌و‌گویی بلند به مناسبت درگذشت احمد شاملو)، کیان، ۱۳۷۹، دوره‌ی دهم، شماره‌ی ۵۳. صص ۵۸-۶۴.
•«چه باغ‌هایی در یک نسیم می‌رویند»، گفتگو با ضیاء موحد، سعید طباطبایی، مجله اینترنتی والس.
دعوت به شرکت در فستیوال‌های بین‌المللی شعر
• فستیوال بین‌المللی‌ شعر هلند، سی و ششمین جشنواره بین‌المللی شعر روتردام، تابستان ۲۰۰۵.
• فستیوال شعر دنیا، هلند، تابستان ۲۰۰۱.
• فستیوال شعر بنیاد ایرانی فرهنگ و شناخت، با همکاری مرکز فرهنگی رتردام، تابستان ۲۰۰۱.

کلید واژه ها: ضیاء موحد -
0/700
send to friend
نظرات 1
  • 1
    0
    پاسخ به این نظر
    بدون نام سه شنبه 12 دی 1391
    این که همان مطالبی است که در صفحه ی ایشان در وبگاه نجمن حکمت و فلسفه آمده!! پاسخ: این رزومه‌ای است که خودشان برای ما ارسال کردند
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

 

تمام محتوای این سایت تحت مجوز بین‌المللی «کریتیو کامنز ۴» منتشر می‌شود.

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST